โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
ประกายกุล มีสม
แอดมินโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

ศิรินันท์ ชาลีนพ
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
สุรชัย ศรีโพธิ์ทอง
โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง
ธัญญาศิริ บุญทา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
นุชนาท เกตุคำ
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
สุทิน ศรีทองทา
โรงเรียนวัดแก้วตา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   69 หมู่ที่4 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   69 หมู่ที่4 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net