โรงเรียนวัดนางคุ่ม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
ขนิษฐา จิระกาล
แอดมินโรงเรียนวัดนางคุ่ม

ธัญญาศิริ บุญทา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
นัฐนภัสสร พลารักษ์
โรงเรียนวัดสะแก
ปิติพร มีสุข
โรงเรียนวัดโคกกรวด
ณัฐฐามณี ศรีจอมขวัญ
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
สมิตานันท์ อินทร์เอง
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนางคุ่ม
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดนางคุ่ม ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านกุดประทาย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองผักชี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านอุมุง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net