โรงเรียนสุดินสหราษฎร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนสุดินสหราษฎร์

โรงเรียนวัดหันตรา
โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
โรงเรียนบ้านข่อยโทน
โรงเรียนเชาวน์วัศ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สุดินสหราษฎร์
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ