โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
สุดาทิพย์ ทองคำ
แอดมินโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

สุชาดา นวมอุ่น
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
ปราณี ดีเจริญ
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
ปัทมา ไทรทอง
โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
วาสนา วัฒวงษ์​
โรงเรียนบ้านช้าง
บุษราภรณ์ กฤตภคะ
โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   90 หมู่ 2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   90 หมู่ 2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
37 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
40 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านหมาก
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net