โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
โรงเรียนวัดผดุงธรรม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดกลางคลองสระบัว
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่3 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลคลองสระบัว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ