โรงเรียนวัดดอนใหญ่
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
สนิตา เพิ่มพูล
แอดมินโรงเรียนวัดดอนใหญ่

นาตาชา กาฎีโรจน์
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง
ฐิตินันท์ โสดกระโทก
โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
พิชญาภา คนเพียร
โรงเรียนร่วมจิตประสาท
วรัชยา ลุนสำโรง
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
สุภาพร สังข์โยฆะ
โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดดอนใหญ่
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ม.9 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ม.9 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
7 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปทุมธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดดอนใหญ่ ,

ภาพโรงเรียน

 


รัชฎาพร ไชยรส
แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนวัดมะปราง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net