โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
แอดมินโรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
โรงเรียนวัดศรีสโมสร
โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนวัดเจริญบุญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   แสนจําหน่ายวิทยา
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 2
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ 10, ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 12170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 หมู่ 10, ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 12170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปทุมธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน แสนจําหน่ายวิทยา 14.255007 , 100.948916

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด
สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดดอนรวบ
สพป.ชุมพร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net