โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
อาทิตยา อิ่มเย็น
แอดมินโรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง

เพ็ญนภา โรจนะ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา
สุธีรา สุขเจริญ
โรงเรียนวัดบัวขวัญ
อาทิตยา อิ่มเย็น
โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง
เครือวัลย์ เกลี้ยงจันทร์
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
พัชริดา เมืองคำ
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สังฆรักษ์บํารุง
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   19/6 หมู่ 6
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา 1- 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต. บ่อเงิน อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปทุมธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สังฆรักษ์บํารุง ,

ภาพโรงเรียน

 


สมใจ แก้วเมตตา
แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 1

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านบางริ้น
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net