โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
ชลันดา คำจันทร์
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

วรวลัญช์ คงกัน
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา
นภา วันแอเลาะ
โรงเรียนสามวาวิทยา
นงเยาว์ ก๋ามี
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
ชะม้อย เครือโชติ
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
ภานุการ์ ไกรกิจราษฎร์
โรงเรียนวัดบางเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดบางขัน
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   68ม.8ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยม
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านบางขัน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
49 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
8 คน
รวม 
60 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปทุมธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนวัดบางขัน ,

ภาพโรงเรียน

 


สมใจ แก้วเมตตา
แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 1

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองสะแก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านช่องแมว
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net