โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
สุรินทร์ จันทร์เปรม
แอดมินโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รัชดา เบ้าทอง
โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
กุมารี ช้างเชื้อวงษ์
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ขวัญอนันต์ ครัวกลาง
โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง
ภานุการ์ ไกรกิจราษฎร์
โรงเรียนวัดบางเดื่อ
ปริญญาภรณ์ ศรีคุุณ
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   111 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
63 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
13 คน
รวม 
86 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปทุมธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ,

ภาพโรงเรียน

 


สมใจ แก้วเมตตา
แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 1

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านวังปลา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net