โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
เครือวัลย์ เกลี้ยงจันทร์
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

อนุสรา เพชรไธสง
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
ชินวัฒิ รอดแก้ว
โรงเรียนวัดปทุมทอง
สโรชา บุตรรักษ์
โรงเรียนลําสนุ่น
เกศนีย์ เชืองศิลป์
โรงเรียนจารุศรบํารุง
พนิดา บุตรสุริย์
โรงเรียนวัดสว่างภพ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดเสด็จ
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   ม. 5 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลสวนพริกไทย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
33 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ