โรงเรียนวัดเวฬุวัน
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
พัชริดา อักษรพรมราช
แอดมินโรงเรียนวัดเวฬุวัน

ปนัดดา มากดี
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว
มุกดา ฟักประไพ
โรงเรียนวัดบางเตยใน
นงเยาว์ ก๋ามี
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
นิตยา โคตรโนนกอก
โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่
ธีระยุทธ ทองเถื่อน
โรงเรียนวัดสะแก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเวฬุวัน
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   124 ม.1 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 4 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   124 ม.1 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
6 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปทุมธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดเวฬุวัน ,

ภาพโรงเรียน

 


สมใจ แก้วเมตตา
แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 1

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านซีเยาะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net