โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
วรรณภา ใจเย็น
แอดมินโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

ณัฐนนท์ วงค์คำจันทร์
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
สุวรรณา ศิริโฉม
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล)
กุมารี ช้างเชื้อวงษ์
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
อำไพรวรรณ บุญคง
โรงเรียนวัดรังสิต
ปฏิมา แก้วบริสุทธิ์
โรงเรียนคลองพระอุดม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลวัดบางนางบุญ
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
48 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
63 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปทุมธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลวัดบางนางบุญ ,

ภาพโรงเรียน

 


สมใจ แก้วเมตตา
แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 1

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านบางหลาม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านบ่อดาน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net