โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
รัชดา เบ้าทอง
แอดมินโรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

สมใจ ก่อแก้ว
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
สโรชา บุตรรักษ์
โรงเรียนลําสนุ่น
ชัยวัฒน์ วันทอง
โรงเรียนปากคลองสอง
วิกานดา คุ้มรักษา
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
รัชนี จันทร
โรงเรียนวัดบางพูน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   1/26 ม.2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1/26 ม.2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
30 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปทุมธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 97.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 13.968492 , 100.530001

ภาพโรงเรียน

 


สมใจ แก้วเมตตา
แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 1

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net