โรงเรียนบ้านห้วยยาง
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
วีระ โคตรธรรม
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยยาง

สังวาร บุษบก
โรงเรียนบ้านนาอุดม
สมสุข นามวงษ์
โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ
สุวิทย์ หวังสว่างวงศ์
โรงเรียนบ้านผาหวาย
มนูญ พรมมนตรี
โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
จินดารัตน์ รัตนวิชัย
โรงเรียนบ้านซำไฮ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยยาง
สังกัด   สพป.เลย เขต 2
ที่อยู่   หมู่11 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านห้วยยาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยยาง ,

ภาพโรงเรียน

 


สรัญญา ปานะสุทธิ
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 2

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net