โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
เจษฎา อภิวงศ์งาม
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

สุพรรณี ทองปลิว
โรงเรียนบ้านน้ำภู
ลลิตา เฉลิมรัตน์
โรงเรียนบ้านเสี้ยว
วงเดือน สอนพรหม
โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
วราภรณ์ กางเสนา
โรงเรียนบ้านแก่งมี้
สุจิตรา ฝั้นสีดา
โรงเรียนบ้านน้ำพร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านปากห้วย
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
46 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านปากห้วย ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net