โรงเรียนบ้านท่าลี่
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
รุ่งทิพย์ ชาวกระลึม
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าลี่

จิรัชญา ชนะชัย
โรงเรียนบ้านหนองบง
รัสมี ปรมหิน
โรงเรียนบ้านไผ่โทน
คำปลิว ยางวิเศษ
โรงเรียนบ้านโป่ง
วรัญญา แสงสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
นงลักษณ์ วัฒนะคีรีวงษ์
โรงเรียนบ้านนาโป่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าลี่
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   อ.ท่าลี่ จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถนนฑรงฆะศิริ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
19 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
7 คน
รวม 
29 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าลี่ ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านแหลมหิน
สพป.พังงา

โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net