โรงเรียนบ้านคกเว้า
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
หนึ่งฤทัย พูลมนัส
แอดมินโรงเรียนบ้านคกเว้า

นิศรา ไชยเพีย
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
ศริญญา วงษ์ลา
โรงเรียนบ้านหินตั้ง
กนกกร บุญเติม
โรงเรียนบ้านห้วยโตก
ประครอง เทพน้อย
โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
อรพรรณ อุทาสวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคกเว้า
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคกเว้า ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดบางชัน
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สพป.นครนายก


Powered By www.thaieducation.net