โรงเรียนบ้านคกไผ่
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
ปัน บุญบุตตะ
แอดมินโรงเรียนบ้านคกไผ่

สาเมธ มังคละไชยา
โรงเรียนบ้านกำพี้
วราภรณ์ กางเสนา
โรงเรียนบ้านแก่งมี้
ปัน บุญบุตตะ
โรงเรียนบ้านคกไผ่
วิภาวัลย์ ศรีสาวงศ์
โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม
วงเดือน สอนพรหม
โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคกไผ่
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่6 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1ถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคกไผ่ หมู่6 อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคกไผ่ ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net