โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
ถนอมศรี วรปัสสุ
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

อำไพ ทุมสงคราม
โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
สฎาณุ บุญแสนยศ
โรงเรียนบ้านหนองผำ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยผักกูด
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   115 หมู่ 8 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-2 และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   115 หมู่ 8 อ. ปากชม. จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ,
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนยาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดหนองตะครอง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net