โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
อนงค์ แสงขาว
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม

วรรณกรณ์ พลซา
โรงเรียนบ้านชมน้อย
วรกาญจน์ ธัญญารักษ์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สมพิศ นารี
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
สมเหมาะ แย้มแก้ว
โรงเรียนบ้านนาซ่าว
ประครอง เทพน้อย
โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านเชียงกลม
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 169 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 บ้านกลาง ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
35 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านเชียงกลม ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1


Powered By www.thaieducation.net