โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
ปิ่นลดา ฮดมาลี
แอดมินโรงเรียนบ้านคกงิ้ว

ถนอมศรี วรปัสสุ
โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
นงลักษณ์ วัฒนะคีรีวงษ์
โรงเรียนบ้านนาโป่ง
นฤมล สุจิมงคล
โรงเรียนบ้านไร่ทาม
อรวิมล สกุลเจ้า
โรงเรียนบ้านยาง
มลธิชา พงค์คำ
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคกงิ้ว
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   40 หมู่ 5 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคกงิ้ว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคกงิ้ว ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net