โรงเรียนบ้านน้ำพร
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
สุจิตรา ฝั้นสีดา
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำพร

ประไพ รามศิริ
โรงเรียนบ้านกกชุมแสง
สุรัสวดี สีลารักษ์
โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
อุไร ธนุการ
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
ทิตติมา พรมเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านปากยาง
เสาวลักษณ์ สีหะวงศ์
โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำพร
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   115 หมู่2 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   115 หมู่2 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านน้ำพร ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดช่องลม
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net