โรงเรียนบ้านบุฮม
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
สุดาณีย์ พรมขัดจา
แอดมินโรงเรียนบ้านบุฮม

ภาคภูมิ นอแสงศรี
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
กานต์เกล้า ไชยคีนี
โรงเรียนบ้านกกดู่
อดุลย์ พุ่มไพจิตร
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
หนึ่งฤทัย พูลมนัส
โรงเรียนบ้านคกเว้า
นฤมล สุจิมงคล
โรงเรียนบ้านไร่ทาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุฮม
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   180หมู่ที่7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 -ชั้นประถมศึกษาปี่ที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 90.73%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบุฮม ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านตลาดประดู่
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net