โรงเรียนบ้านอุมุง
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
สมเจตน์ กิตติกูลผล
แอดมินโรงเรียนบ้านอุมุง

พรศิริ ปู่สา
โรงเรียนบ้านขอนแก่น
ชมพูนุช บุตรพรม
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
เพิ่มสุข ม่วงนนทศรี
โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
ศิริขวัญ กล่ำเครือ
โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
เหลาทอง ศรีวิเศษ
โรงเรียนบ้านปากหมาก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอุมุง
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   เลขที่ 157 หมู่ 10 บ้านอุมุง ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 157 หมู่ 10 บ้านอุมุง ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 72.38%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านอุมุง ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดวงเดือน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


Powered By www.thaieducation.net