โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)

โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
โรงเรียนบ้านส้าน
โรงเรียนบ้านห้วยนา
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   2/2หมู่10 ต.นาซ่าวอ.เชียงคานจ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-3 ถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   2/2หมู่10 ต.นาซ่าวอ.เชียงคานจ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพน(อ.เชียงคาน) ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดกาบบัว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านจอมทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net