โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)

โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนเพียงหลวง 18
โรงเรียนบ้านน้ำภู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   406 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   406 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
33 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
12 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
49 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านลำโชค
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net