โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
คนิษฐา สายจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

เจษฎา อภิวงศ์งาม
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
ประดิษฐ์ เวียงสมุทร
โรงเรียนบ้านวังแคน
ระวิวรรณ เนธิบุตร
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ชมพูนุช บุตรพรม
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
ปัน บุญบุตตะ
โรงเรียนบ้านคกไผ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่    ม.5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 93.18%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านซ่าน
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net