โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
ศิริขวัญ กล่ำเครือ
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก

นฤมล ลุนรินทร์
โรงเรียนบ้านสงาว
อรพรรณ อุทาสวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
ละออ นนทะดี
โรงเรียนบ้านนาเบน
รุ่งทิพย์ ชาวกระลึม
โรงเรียนบ้านท่าลี่
นงลักษณ์ วัฒนะคีรีวงษ์
โรงเรียนบ้านนาโป่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 6 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่6ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ