โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
อุไร ธนุการ
แอดมินโรงเรียนบ้านนาดอกคำ

เสาวลักษณ์ สีหะวงศ์
โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
จรรยา สุขสกล
โรงเรียนบ้านคกเลา
เหลาทอง ศรีวิเศษ
โรงเรียนบ้านปากหมาก
สุภาพร ขานอยู่
โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
นฤมล บำรุงเชื้อ
โรงเรียนบ้านตูบโกบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาดอกคำ
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   ม.5 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.5 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาดอกคำ ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดหนองสะเดา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านควนนิมิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net