โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
วรกาญจน์ ธัญญารักษ์
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

คายคำ สุระธรรม
โรงเรียนบ้านวังขาม
อรอุมา สามารถกุล
โรงเรียนบ้านนาค้อ
อดุลย์ พุ่มไพจิตร
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
จีรพรรณ ติดมา
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
พัชรียา เชื้อไพบูลย์
โรงเรียนบ้านท่าดีหมี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านท่าสะอาด
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่    หมู่ที่ 1 บ้านท่าสะอาด ตำบล : ท่าสะอาด อำเภอ : นาด้วง จังหวัด : เลย รหัสไปรษณีย์ : 42210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 บ้านท่าสะอาด ตำบล : ท่าสะอาด อำเภอ : นาด้วง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 93.18%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสะอาด ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดดอนเซ่ง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านหมาก
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net