โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
สุนทร วัฒนราช
แอดมินโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่

ปิ่นลดา ฮดมาลี
โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
ลลิตา เฉลิมรัตน์
โรงเรียนบ้านเสี้ยว
จรรยา สุขสกล
โรงเรียนบ้านคกเลา
นางสาวนพวรรณ อนุโยธา
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
อุไร ธนุการ
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกอไร่ใหญ่
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   188 หมู่ที่1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   188 หมู่ 1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ