โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
มลธิชา พงค์คำ
แอดมินโรงเรียนบ้านท่ามะนาว

ลลิตา เฉลิมรัตน์
โรงเรียนบ้านเสี้ยว
ประภาพร แก่นทะวงษ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
เสาวลักษณ์ สีหะวงศ์
โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
อาริศรา เศษจำปา
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
เปี่ยมใจ สุจิมงคล
โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่ามะนาว
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   บ้านท่ามะนาว 238 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 12 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   238 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่ามะนาว ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net