โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
โรงเรียนบ้านห้วยโตก
โรงเรียนบ้านบุฮม
โรงเรียนบ้านน้ำภู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขอนแก่นหนองบอน
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   206 ม.8 ถ.มะลิวรรณ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ประถม มัธยมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   206 ม.8 ถ.มะลิวรรณ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านขอนแก่นหนองบอน ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านขัวก่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนไชยะวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net