โรงเรียนบ้านนาดินดำ
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
จันทร์นภา โสภา
แอดมินโรงเรียนบ้านนาดินดำ

สุพรรณี ทองปลิว
โรงเรียนบ้านน้ำภู
ไพบูลย์ กงภูธร
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ศศิธร สอนพรม
โรงเรียนบ้านห้วยพอด
ทิตติมา พรมเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านปากยาง
คำปลิว ยางวิเศษ
โรงเรียนบ้านโป่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาดินดำ
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   264 หมู่ 1 ต.บ้านนาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   264 หมู่ 1 ต.บ้านนาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 90.73%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาดินดำ ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net