โรงเรียนบ้านท่าข้าม
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
พัชราพร มุงคุณแสน
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าข้าม

วิไล ไชยคำภา
โรงเรียนบ้านผากลางดง ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านสงเปือย
เดือนนภา ผลมาตย์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
ธนาภรณ์ กุดวงศ์แก้ว
โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ศรัญญา เจริญรัมย์
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
สุภัสสรา เชื้อเหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก้วเมธี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   บ้านท่าข้าม
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   215 หมู่ 6 ต.ชัยพฤกษ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโพนสว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าข้าม ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านผือ
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net