โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
สุภาภรณ์ วิปัสสา
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

ณิชา โคตรมงคล
โรงเรียนบ้านคกมาด
สุภัสสรา เชื้อเหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก้วเมธี
กมล วันหากิจ
โรงเรียนบ้านท่าบม
พรศิริ ปู่สา
โรงเรียนบ้านขอนแก่น
บุญเพ็ง ตัญญาภักดิ์
โรงเรียนบ้านหนองปกติ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยกระทิง
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   174 หมู่1 ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านห้วยกระทิง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 90.73%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยกระทิง ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านพุประดู่
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านดงสาร
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ
สพป.พิษณุโลก เขต 3


Powered By www.thaieducation.net