โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
อดุลย์ พุ่มไพจิตร
แอดมินโรงเรียนบ้านสวนกล้วย

จิรัชญา ชนะชัย
โรงเรียนบ้านหนองบง
มี จันทะมา
โรงเรียนบ้านวังยาว
ปราณี บุตรโยจันโท
โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
วิไล ธุระแพง
โรงเรียนบ้านห้วยนา
อาภาพร ทัพซ้าย
โรงเรียนบ้านน้ำคิว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสวนกล้วย
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   56หมู่5 บ้านสวนกล้วย ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   56หมู่5 บ้านสวนกล้วย ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสวนกล้วย ,

ภาพโรงเรียน

 


เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านบกปุย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net