โรงเรียนบ้านหนองผือ หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
อรุณรัศมี พลจันทึก
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผือ

จิรนันท์ เพียรสูงเนิน
โรงเรียนบ้านหนองบง
เพ็ญโฉม จั่นโพล้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผือ
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   หมู่2บ้านหนองผือ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จัวหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1_ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่2บ้านหนอวผือ ตำบบหนอวหว้าอำเภอยัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองผือ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองผือ ,
5 Terre
ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดท่าข่อย
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net