โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
เดชา พงพันนา
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน

จิตลดา วงเวียน
โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
มลฤดี สำโรงแสง
โรงเรียนบ้านโจด
หอมจันทร์ กาวไธสง
โรงเรียนบ้านสีสุก
ธีระพงษ์ ธรรมกิจ
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย
อมรรัตน์ ปลายบน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านศาลาดิน
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่    หมู่ที่ 7 บ้านบ้านศาลาดิน ตำบล : โนนจาน อำเภอ : บัวลาย จังหวัด : นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ : 30120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ที่ 7 บ้านบ้านศาลาดิน ตำบล : โนนจาน อำเภอ : บัวลาย จังหวัด : นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ : 30120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบ้านศาลาดิน ,

ภาพโรงเรียน

 


ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดสามแยก
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดบางลาน
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net