โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
สมร อุทกัง
แอดมินโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

สุดาภรณ์ เซ็นกลาง
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
ดาวหวัน ศิริมั่น
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ
ศศิประภา แทนลา
โรงเรียนบ้านฝาผนัง
จินตนา เทศนอก
โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง
บุญญาพร ทองทิพย์
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านศาลาหนองขอน
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ..นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส)
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ..นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านศาลาหนองขอน ,

ภาพโรงเรียน

 


ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านท่าไม้
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านเกต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net