โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ภัคอร ปาสาจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนระเวียง

เพ็ญนภา แขโคกกรวด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย
อารีรัตน์ ตันติเศรณี
โรงเรียนบ้านโคกสี
บุญช่วย สังแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
สุภาพร จุลศิริวัฒนกุล
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด
สุกานดา ลาดนอก
โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนระเวียง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ