โรงเรียนบ้านกอก
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
วิลาวัณย์ พลแสน
แอดมินโรงเรียนบ้านกอก

ศศิประภา แทนลา
โรงเรียนบ้านฝาผนัง
เจนจิรา ถาวร
โรงเรียนวัดบ้านไร่
พิสันต์ คำวัน
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา
วารี พิรักษา
โรงเรียนบ้านตาจั่น
รัตนา โฉมทอง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกอก
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   บ้านกอก ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกอก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ