โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ปิยนันต์ แก้วพรม
แอดมินโรงเรียนบ้านบุเสมาทอง

รุ่งอรุณ ขัวนา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ศศิวรา สุขศิริพัฒนพงศ์
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง
เพ็ญพร กล้าหาญ
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
จีรวรรณ ยะโสธร
โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ
เยาวรัตน์ ยิ้มแย้ม
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุเสมาทอง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง หมู่ 3 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   2
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง หมู่ 3 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวันครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบุเสมาทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านคกเว้า
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเขา
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net