โรงเรียนบ้านนาดอนบก
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แสงจันทร์ ศรีนอก
แอดมินโรงเรียนบ้านนาดอนบก

สมร อุทกัง
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
พิมผกา เกตนอก
โรงเรียนบ้านตะโกโคก
สาคร กำลังวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองแสง
ศิริรัตน์ พรมโชติ
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
พัชรินทร์ อาษาพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองคอม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาดอนบก
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   82หมู่ 4 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป1-ป6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อ.บัวใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ