โรงเรียนบ้านนาดอนบก
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แสงจันทร์ ศรีนอก
แอดมินโรงเรียนบ้านนาดอนบก

ปิยนันต์ แก้วพรม
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง
สนธยา พิมล
โรงเรียนบ้านนาแค
เยาวลักษณ์ หวังสิวกลาง
โรงเรียนบ้านหญ้าคา
รุ่งอรุณ ขัวนา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สุภาพร จุลศิริวัฒนกุล
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาดอนบก
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   82หมู่ 4 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป1-ป6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อ.บัวใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาดอนบก ,

ภาพโรงเรียน

 


ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดคงคาล้อม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านมะมัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตายอย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
สพป.พะเยา เขต 1


Powered By www.thaieducation.net