โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
มณฑิดา ปัตตายะโส
แอดมินโรงเรียนบ้านตลุกพลวง

พิมพ์ณภัทร อุดมไชย
โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
ศุภลักษณ์ เลิกนอก
โรงเรียนบ้านดอนไผ่
บุญช่วย สังแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
เบญจมาศ จันทร์สง่า
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง
ชุติกาญจน์ ธนะดิษฐเจริญกูร
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตลุกพลวง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   35 หมู่ 5 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   35 หมู่ที่ 5 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.86%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตลุกพลวง ,

ภาพโรงเรียน

 


ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านบางริ้น
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านป่าสน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านบางมรวน
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net