โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
จีระนันท์ บุญกิจ
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน

เพ็ญนภา แขโคกกรวด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย
มณฑิดา ปัตตายะโส
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
วรวรรณ สังฆมณี
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์
รุ่งอรุณ ขัวนา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สัณห์สิตา จันทนนาวิวัฒน์
โรงเรียนวังโพน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนตะหนิน
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30350
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ติดทางสาธารณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอนตะหนิน ,

ภาพโรงเรียน

 


ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านลำดวน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net