โรงเรียนบ้านตาจั่น
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
วารี พิรักษา
แอดมินโรงเรียนบ้านตาจั่น

เบญจมาศ จันทร์สง่า
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง
แพน หงษาพันธ์
โรงเรียนบ้านทองหลาง
อโนทัย เช่นพิมาย
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
ธีระพงษ์ ธรรมกิจ
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย
จันทร์เพ็ญ เดชโนนสังข์
โรงเรียนบ้านปอบิด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตาจั่น
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
31 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลชั้นปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านตาจั่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตาจั่น ,

ภาพโรงเรียน

 


ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านสระแจง
สพป.นครราชสีมา เขต 5


Powered By www.thaieducation.net