โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
สาวิตรี พินิจ
แอดมินโรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)

สุรีย์รัตน์ ธีระบุญชัยกุล
โรงเรียนบ้านขามหนองแวง
ณิชกุล ปะเสทะกัง
โรงเรียนบ้านมะค่า
บุญชื่น เหลื่อมทองหลาง
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด
กัลยานี ประจง
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
ธนาวดี จำปามูล
โรงเรียนบ้านหนองสะเดา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.72%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) ,

ภาพโรงเรียน

 


ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net