โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ทัศนีย์ ภักดี
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร

สรศักดิ์ ไกรสูงเนิน
โรงเรียนบ้านบุระไหว
วีรณดา กังศรานนท์
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
ชุดาพร พชรสุทธิกานต์
โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
ธนาธิป พลอยขุนทด
โรงเรียนบ้านโคกแขวน
สุวิมล สีหามายา
โรงเรียนบ้านหนองแจง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองกกตลุกผักไร
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   บ้านหนองกก ม. 8 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองกก หมู่ที่ 8
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองกกตลุกผักไร ,

ภาพโรงเรียน

 


กฤษณา พลรักษ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net